Die model-gebed van Matteus 6

Jesus leer ons sekere beginsels in Matteus 6 oor liefdadigheid, vas en veral oor gebed. As Jesus sy dissipels in die Bergpredikasie leer om heilige en godvrugtige lewens te lei terwyl ons wag dat die komende koninkryk opgerig word, hoe moet dissipels bid? . . . Twee...

The Model Prayer in Matthew 6

Jesus highlights principles in Matthew 6 regarding charitable acts, fasting and, in particular, prayer. If Jesus exhorts his disciples in the Sermon on the Mount to live righteous lives in view of the coming kingdom, how then should his disciples pray? . . . Two...

The Components and Contents of Prayer

We have already discussed three types of prayer, the basic principles of prayer, as well as the subjective and objective conditions of prayer. Today we focus on the content and components of prayer. . . .The Bible is not silent about the components of our prayers and...

Die inhoud en dele van gebed

Ons het reeds die drie soorte gebede, die beginsels van gebed, asook die subjektiewe en objektiewe voorwaardes van gebed bespreek. Vandag fokus ons bespreking op die inhoud, asook die dele of komponente van gebed. . . .Die Bybel swyg nie oor die dele of komponente van...

The Objective Conditions of Prayer

Following our recent discussion of the subjective conditions of prayer, today we focus on the objective conditions of prayer. We have already discussed the basic principles of prayer and the three types of prayer. . . .If certain subjective conditions of prayer exist...