Godheid van die Eniggeborene

Sommige kultiese groepe gebruik Johannes 1:1 om te ontken dat die Woord, Jesus Christus, God is. Verder, die Evangelie van Johannes verwys na die Woord, Jesus Christus, as die ‘eniggeborene’ (sien Joh 1:14, 18; 3:16, 18). Was daar ʼn tyd toe die Woord nie was nie? Kan...

Deity of the Only Begotten Son

Some cultic groups use John 1:1 to deny that the Word, Jesus Christ, is God. Furthermore, the Gospel of John refers to the Word, or Jesus Christ, as the ‘only begotten’ (see Jn 1:14, 18; 3:16, 18). Was there a time when the Word was not? Can you deny the deity of the...

Bybelse verbonde

Verbondsteologie kom wydverspreid in die wêreld voor, soos byvoorbeeld in Nederland, Suid-Afrika, dele van Amerika, ensovoorts. Is Verbondsteologie egter gebaseer op verbonde wat in die Bybel gevind kan word? Ná ʼn inleidende hoofstuk of twee, waarom begin...

Biblical Covenants

Covenant Theology is widespread in many parts of the world, for example in the Netherlands, South Africa, parts of America and elsewhere. But is Covenant Theology based on covenants inductively found in the Bible? After an introductory chapter or two, why do...