What does the Sheep and Goat Judgement NOT Teach?

When will the judgement described in Matthew 25:31-46 take place? Who will be judged? If the basis for the judgement is whether one provided food, drink and clothing (etc.) to the ‘least of these My brethren’ (Mat 25:40, 45), is salvation then by works? Does Matthew...

Wat leer die skape-en-bokke oordeel níé?

Wanneer sal die oordeel van Matteus 25:31-46 plaasvind? Wie gaan geoordeel word? As die basis vir hierdie oordeel berus op hoe ‘die geringstes van hierdie broeders van My’ behandel is, leer Mattteus 25:31-46 dat redding op grond van werke is? Verskaf Matteus 25:31-46...

The Times of the Gentiles 2

In Part 1, we described the Times of the Gentiles. During the Times of the Gentiles, four Gentile empires will have rule on the earth. Some of these empires will go through phases. In which phase of the fourth Gentile empire are we living in today? How will history...

Die tye van die nasies 2

In Deel 1 het ons die ‘Tye van die Nasies’ beskryf. Gedurende die Tye van die Nasies sal daar vier heidense ryke oor die aarde heers. Van hierdie ryke gaan soms deur verskillende fases. In watter fase van die vierde heidense ryk leef ons tans? Hoe sal die...

The Times of the Gentiles 1

As part of the Lukan version of the Olivet discourse, Jesus said that ‘Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled’ (Luk 21:24). How may the ‘times of the Gentiles’ be described? When and how will it be fulfilled? How is...